ІV Міжнародна науково-практична конференція «Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку»

Шановні колеги!

Запрошуємо вас до участі у ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку»

Кафедра цивільної юстиції та адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, рада адвокатів Харківської області мають нагоду запросити вас до участі у роботі ІV Міжнародної науково-практичної конференції “АДВОКАТУРА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”, яка відбудеться 16 грудня 2022 року на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого в он-лайн режимі на платформі Zoom/YouTube (посилання буде надіслано додатково).
У конференції планується участь адвокатів, суддів, керівництва і співробітників функціональних підрозділів Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України та органів прокуратури, представників експертних установ, міжнародних організацій, наукових та науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та курсантів вищих навчальних закладів, інших зацікавлених осіб.
Конференція акредитована Національною асоціацією адвокатів України.

Тематичні напрямки роботи конференції:

• актуальні проблеми організації та діяльності судової влади в Україні;
• актуальні проблеми організації та діяльності інституту адвокатури та надання професійної правничої допомоги;
• проблеми взаємодії адвокатури з судовими та правоохоронними органами у період військового стану в Україні;
• професійна етика та юридична відповідальність адвокатів;
• зарубіжний досвід організації та діяльності адвокатури.

За результатами конференції планується видання збірки тез наукових доповідей та повідомлень.

Умови участі адвокатів в рамках підвищення кваліфікації визначаються Радою адвокатів Харківської області.

Вся детальна та додаткова інформація в інформаційному листі, що додається до листа.

З повагою, організаційний комітет конференції.

Контактні особи:
Ковальова Яна Олександрівна –
(099) 930-23-22 (+ Telegram на цьому номері)

Журавльова Тетяна Миколаївна –
(067) 563-90-52 ((+ Telegram на цьому номері)

е-mail: grprocess10@gmail.com

Dear colleagues!
We invite you to participate in the 4th International Scientific and Practical Conference “Advocacy of Ukraine: current state and development prospects”

The Department of Civil Justice and Advocacy of the Yaroslav the Wise National University of Law, the Kharkiv Region Bar Council have the opportunity to invite you to participate in the 4th International Scientific and Practical Conference “THE LAWYER OF UKRAINE: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS”, which will be held on December 16, 2022, on the basis of the National of the Yaroslav the Wise University of Law online on the Zoom/YouTube platform (the link will be sent additionally).
The conference is planned to be attended by lawyers, judges, management and employees of the functional divisions of the State Bureau of Investigation, the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, the Security Service of Ukraine and prosecutor’s offices, representatives of expert institutions, international organizations, scientific and scientific-pedagogical workers, graduate students, students and cadets of higher education institutions, other interested persons.
The conference is accredited by the National Bar Association of Ukraine.
Thematic directions of the conference:
• current problems of the organization and activity of the judiciary in Ukraine;
• current problems of the organization and activity of the institute of advocacy and the provision of professional legal assistance;
• problems of interaction between the legal profession and judicial and law enforcement agencies during the period of martial law in Ukraine;
• professional ethics and legal responsibility of lawyers;
• foreign experience in the organization and activities of the bar.
According to the results of the conference, it is planned to publish a collection of theses of scientific reports and messages.
The conditions for participation of lawyers in the framework of professional development are determined by the Bar Council of the Kharkiv region.
All detailed and additional information in the information sheet attached to the letter.
Sincerely, conference organizing committee.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Translate »