Науково-практичний семінар на тему: «Модернізація освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти в контексті глобальних і національних викликів»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

31 жовтня 2022 року відбудеться науково-практичний семінар на тему: «Модернізація освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти в контексті глобальних і національних викликів»

Робота семінару здійснюватиметься за такими напрямами:
1.      Розвиток академічної свободи та академічної відповідальності в умовах інтернаціоналізації вітчизняної освіти та її інтеграції до європейського освітнього простору
2.      Відповідність освітніх програм тенденціям розвитку спеціальності, вітчизняного і світового ринків праці
3.      Врахування галузевого й регіонального аспектів у визначенні цілей і програмних результатів навчання
4.      Проблеми стандартизації підготовки здобувачів вищої освіти
5.      Сучасні наукові досягнення та галузеві практики у змісті освітніх компонентів
6.       Студентоцентрований підхід та формування індивідуальної освітньої траєкторії майбутніх фахівців
7.      Цифровізація суспільства, економіки й освіти у програмних результатах здобувачів вищої освіти
8.      Удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти
9.      Поєднання навчання і наукових досліджень: вітчизняний і зарубіжний досвід
10.     Розвиток кадрового потенціалу реалізації вітчизняних освітньо-професійних та освітньо-наукових програм

Науково-практичний семінар відбудеться у змішаному режимі.
Підключення: https://ivet.edu.ua/index.php/events/online-meeting

Адреса проведення заходу:
м. Київ, пров. Віто-Литовський, 98-а,
Інститут професійної освіти НАПН України.
Початок роботи семінару о 10.00, реєстрація – з 9.00.

Онлайн-форма заявки учасника: 
https://forms.gle/6SisSkgrDAP3r2iu6

За матеріалами науково-практичного семінару планується випуск продовжуваного періодичного видання “Інноваційна професійна освіта”.
Матеріали просимо надсилати до 17 жовтня 2022 року на електронну адресу:
sveta.kindz@gmail.com
Вимоги до оформлення матеріалів
Мова статті – українська. Обсяг – до 20 тис. знаків з анотацією та списком посилань. Назва статті, інформація про автора, анотація (3-4 речення), ключові слова (5) – українською та англійською мовами. Посилання в тексті та список посилань – за стилем АРА Styl 7.
Шрифт анотацій – TNR 12, тексту –14. Інтервал – 1. Абзацний відступ – 1,25.

Зразок оформлення статті:

УДК 377/37 8:005.336.2-027.561]:341.38
РОЗВИТОК ЗДАТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

Людмила Базиль,
доктор педагогічних наук, доцент,
учений секретар, провідний науковий співробітник
лабораторії професійної кар’єри
Інституту професійної освіти НАПН України,
https://orcid.org/0000-0003-4130-5436

Анотація. Пріоритетами стратегії повоєнного розвитку національної економіки передбачено багаторівневе стимулювання розвитку малого бізнесу. Важливо своєчасно забезпечити якісну підготовку учнівської і студентської молоді до підприємницької діяльності. У системі професійної освіти не приділяється належної уваги виявленню в учнів індивідуальних якостей успішного підприємця та розвиткові здатності до підприємництва як ініціативної, інноваційної, творчої і самостійної діяльності. У підготовці здобувачів професійної освіти до започаткування власної справи важливо, передовсім, розвинути здатність до підприємницької діяльності, що конкретизується наявністю сильних якостей характеру. Успішно самореалізуватися може особа, яка усвідомлює свої сильні якості, практично застосовує «технологію формулювання SMART-цілей» і вміє визначати оптимальні способи досягнення поставлених цілей і реалізовувати їх у власній діяльності.
Ключові слова: професійна освіта, здатність до підприємницької діяльності, якості успішного підприємця.

Текст статті …
Список посилань

Контактні телефони для довідок:

(096)740-54-88 – заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту професійної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент, гарант освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії Єршова Людмила Михайлівна

(096)418-07-90 – завідувач кафедри професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, Кравець Світлана Григорівна

(067)723-18-79 – заступник директора з наукової роботи Інституту професійної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, України Теловата Марія Теодозіївна

(067)746-83-74 – учений секретар Інституту професійної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент Базиль Людмила Олександрівна

Заявка учасника
Науково-практичного семінару
«Модернізація освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти в контексті глобальних і національних викликів»

Прізвище:       
Ім’я:   
Напрям (орієнтовний вибір):     
Тема виступу:   
Місце роботи:   
Посада:
Науковий ступінь:       
Вчене звання:   
Контактний телефон:     
ORCID   
Електронна адреса:

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Translate »