Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Соціокультурні трансформації та геополітичні виклики в умовах багатополярного світу»

Міністерство освіти і науки України
Державний торговельно-економічний університет
(м. Київ, Україна)

Інформаційний лист
Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція
«Соціокультурні трансформації та геополітичні виклики в умовах багатополярного світу»
24 листопада 2022 року
Метою науково-практичної конференції є узагальнення актуальних питань реалізації зовнішньої та міжнародної політики в контексті євроінтеграції України, пошук шляхів удосконалення вимірювання соціокультурних трансформацій, що відбуваються в процесі глобалізації.

Тематичні напрями роботи конференції:
 Геополітичні інтереси України у 21 столітті.
 Суспільні трансформації в умовах багатополярного світу.
 Новітні соціальні рухи та форми соціальної самоорганізації.
 Соціальні конфлікти та нерівності.
 Політичний вибір та управління суспільними змінами.
 COVID-19 як інструмент геополітики.
 Україна у світовому політичному вимірі.

Умови участі у конференції:
Учасники конференції мають до 28 жовтня 2022 р. включно відправити на адресу електронної пошти
v.razitskyy@knute.edu.ua:
1) тези доповіді у форматі *.doc, *.docx. (приклад назви файлу: Тези Коваль І. І.).
2) відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску; назва файлу має містити прізвище та ініціали учасника конференції (приклад назви файлу: Квитанція Коваль І. І.)
3) заповнену заявку учасника (приклад назви файлу: Заявка Коваль І. І.).

Мови конференції: українська та англійська.

Увага! Погоджуючись взяти участь у нашій конференції, автор (автори) висловлює (-ють) згоду на опублікування матеріалів своїх доповідей у мережі Інтернет.

Вимоги до оформлення тез доповідей. Обсяг тез – 3 повних сторінки, шрифт – Times New Roman, кегель – 14pt, міжрядковий інтервал – одинарний, абзац – 1,25 см; поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, праве – 25 мм, ліве – 25 мм; формат роботи: Microsoft Word (*.doc, *.docx).
Список використаних джерел оформляється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 і подається після тексту. Посилання на джерела в тексті слід наводити у порядку їх використання в квадратних дужках із зазначенням номера джерела та через кому номера сторінки: [1, с. 53].

Структура тексту: прізвище та ініціали автора (не більше двох авторів) (курсив, праворуч, кегль – 14); відомості про автора (науковий ступінь, вчене звання повністю, місце роботи/навчання) (звичайний шрифт, ліворуч, кегль – 14, без виділення); назва тез доповіді (великі літери, жирний шрифт, по центру, кегль – 14); текст; обов’язково список використаних джерел (жирний шрифт, по ширині, кегль –14).

Приклад оформлення тез:
Кравченко А. А., доктор філос. наук, доцент
Державний торговельно-економічний
університет
КОНЦЕПЦІЇ «СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ»
Текст
Список використаних джерел
1. Стратегії формування творчої особистості: методи, прийоми, форми : колективна монографія / авт. кол.: В. Г. Кремень, В. В. Ільїн, Є. Р. Борінштейн, М. С. Гальченко, Д. В. Погрібна, Н. В. Савчук, О. А. Федорчук. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. – 320 с. 
2. Lipin M. Common affair of politics and education: democracy, civil society, personality / M. Lipin, N. Husieva // Scientific Journal of Polonia University. – 2021. – Т. 44. – № 1. – Р. 196–203.

При оформлені студентських тез доповідей необхідно вказувати прізвища наукових керівників як співавторів!!!

Приклад оформлення тез студентів:
Гречуха Ю. С., студент,
Державний торговельно-економічний
університет
Краснюк І. В., канд. іст. наук, доцент,
Державний торговельно-економічний
університет
ДЕЯКI ТЕНДЕНЦІЇ МАСОВОЇ СВIДОМОСТI ЛЮДЕЙ
Текст
Список використаних джерел
1. Айві А. Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування: сприяння розвитку клієнта : навч. посіб. / А. Айві ; пер. з англ. О. Абесонової. – Київ : Сфера, 2018. – 342 с.

До розгляду не приймаються тези, які оформлені без урахування зазначених вимог.
Відповідальність за зміст матеріалів несе автор.
Електронний варіант збірника буде опубліковано на сайті ДТЕУ: www.knute.edu.ua.

Організаційний внесок становить – 150 грн. (використовуються для часткового покриття витрат, пов’язаних із підготовкою конференції та публікацією тез доповідей).
При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати прізвище, ім’я, по батькові учасника конференції.
Матеріали будуть прийняті до публікації за умови надходження копії платіжного документа.
Оплата за участь у конференції здійснюється за реквізитами:
ДТЕУ
UA958201720313281001201048699
В ДКСУ код банку 820172 код ЄДРПОУ 44470624
Призначення: 25010100 за участь у конференції «Соціокультурні трансформації та геополітичні виклики в умовах багатополярного світу»

За додатковою інформацією звертатися за телефоном: (044) 531 47 09, (066) 311 86 29; email: v.razitskyy@knute.edu.ua
Разіцький Віталій Йосипович.

Час проведення науково-практичної конференції:
Реєстрація учасників – 24 листопада 2022 року з 09:45 до 10:00.
Пленарне засідання з 10:00 до 11:00.
Засідання секцій з 11:00 до 14:00.

ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнській науково-практичній онлайн конференції «Соціокультурні трансформації та геополітичні виклики в умовах багатополярного світу».
Прізвище
Ім’я
Повна назва організації
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Поштова адреса (для листування)
Контактний телефон
e-mail
Назва тематичного напряму
Тема доповіді
Необхідні технічні засоби
Додаткова інформація для оргкомітету (у разі потреби)

Опубліковано
В категорії Анонси

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Translate »